Om onze diensten beschikbaar te stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken.

Zorgapotheek respecteert uw privacy en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

  1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?
  2. Doel van de verwerking
  3. Verstrekking aan derden
  4. Bewaartermijn
  5. Beveiliging
  6. Uw rechten
  7. Contactgegevens
  8. Wijzigingen in dit deze privacyverklaring
1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien:

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

5. Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

6. Uw rechten

Als u vragen en/ of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@zorgapotheek.nl.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900-2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

7. Informatie over de privacyverklaring

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over de privacyverklaring van Zorgapotheek, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@zorgapotheek.nl

8. Wijzigingen in dit privacy statement

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Zorgapotheek. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Voor meldingen kunt u mailen naar: post@privacyteam.nl